Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 02/06/2024 12:57

Vedtægter for:

Midtjysk Astronomiforening

16. september 1997 (revideret i 1998, 2000, 2004, 2015 og 2019)

§1

Foreningens navn er Midtjysk Astronomiforening. Foreningen har hjemsted i Midtjylland.

§2

Foreningens formål er at samle personer med interesse for astronomi og rumfart og foreningen virker for at udbrede kendskabet til disse emner. Foreningens aktiviteter består blandt andet af foredrag, observationsaftner og ekskursioner. Alle med interesse for astronomi og rumfart kan optages som medlem.

§3

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre menige bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne mellem sig og eventuelt andre medlemmer.
Bestyrelsens primære opgave er at tegne foreningen og planlægge dens aktiviteter. Bestyrelsen er forpligtet til at meddele alle medlemmer om foreningens aktiviteter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år adgangen, således at 3 er på valg i ulige år og 4 er på valg i lige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Suppleanter har ret til at deltage i alle bestyrelsesmøder som observatør med taleret men ingen stemmeret. Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtager suppleanten det tidligere bestyrelsesmedlems valgte plads og skal således først på valg på det tidspunkt, hvor det tidligere bestyrelsesmedlem skulle på valg.

§4

Hvert medlem betaler et årligt kontingent. Størrelsen af dette fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet går til dækning af udgifter i forbindelse med Midtjysk Astronomiforenings aktiviteter. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves i februar måned — efter afholdt generalforsamling. Frist for indbetaling er 1. marts.
Eventuelle restancespørgsmål afgøres af bestyrelsen, der dog har pligt til at udsende 1 påmindelse om restancen til det pågældende medlem. Foreningens "kontingentår" regnes fra 1. marts til udgangen af februar det følgende år. Et medlem er først i restance når kontingent ikke er indbetalt 1. marts.
Familiemedlemsskab dækker alle familiemedlemmer på en given bopæl. Størrelsen af familiekontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§5

Nye medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i 3 måneder uden at betale kontingent. Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun halvt kontingent for nye medlemmer.

§6

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsam­ling afholdes hvert år i januar eller februar, og så vidt muligt i forbindelse med ordinært møde. Indkaldelse sker pr. e-mail med mindst 3 ugers varsel. Ønsker et medlem en indkaldelse pr. brev, skal medlemmet meddele dette til bestyrelsen inden udgangen af regnskabsåret. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før ge­neralforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller af 1/3 af medlemmerne, der fremsender skriftligt ønske til bestyrelsen herom sammen med begrundet dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst en måneds varsel. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen (også medlemmer uden stemmeret — se § 8 ).

§8

Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, som har været medlem af foreningen i minimum en måned og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker dette. Familiemedlemsskab giver max. 2 medlemmer af den pågældende familie (se § 4) stemmeret, såfremt de er opført på foreningsmedlemslisten og i øvrigt opfylder alders og kontingentkravene.

§9

Valg til bestyrelsen af såvel medlemmer som suppleanter sker ved en valgrunde, såle­des at de medlemmer, der opnår flest stemmer, indtræder i bestyrelsen (4 pladser i lige år, 3 pladser i ulige år). Suppleant bliver det medlem, der opnår flest stemmer blandt dem, der ikke opnår valg til bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed, som har betydning for hvem, der opnår valg, skal der foretages omvalg mellem de pågældende kandida­ter. Valg til bestyrelsen sker ved, at navnene på alle de medlemmer, som ønsker valg, skri­ves op på en tavle eller lignende. Herefter udleveres stemmesedler med navnene an­ført på de medlemmer, som ønsker valg. Det maksimale antal stemmer, der kan afgi­ves på en person svarer til antallet af opstillede. Det medlem, der foretrækkes, gives maksimum antal stemmer svarende til antallet af opstillede. Den næst mest foretrukne en stemme mindre og så fremdelels. Den laveste får ån stemme, således at der bliver stemt på alle. Stemmesedlen er kun gyldig, hvis der er stemt på alle.
Herefter indsamles alle stemmesedler, generalforsamlingen suspenderes, og stemmer­ne tælles sammen. Stemmeoptællingen foretages af de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg. Herefter offentliggøres resultatet af afstemningen (navnene på de valg­te medlemmer, men ikke deres stemmetal). Der foretages omvalg, hvis det er nødven­digt. Herefter fortsættes generalforsamlingen.

§10

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning for den forløbne periode.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingentets størrelse for det kommende år — med opkrævning efter generalforsamlingen og betalingsfrist 1. marts.
6. Valg til bestyrelsen.
3 medlemmer på valg i ulige år.
4 medlemmer på valg i lige år.
Der vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§11

Vedtægtsændringer kan ske på både ordinær- og ekstraordinær generalforsamling og kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal på generalfor­samlingen behandles under "Behandling af indkomne forslag" og gælder umiddelbart efter vedtagelsen (også på den resterende del af generalforsamlingen).
Vedtagelse af forslag, som ikke er vedtægtsændringer, kræver almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.

§12

Revisor har til enhver tid adgang til at gennemgå regnskab og beholdninger og skal se­nest 8 dage før generalforsamlingen påtegne det af bestyrelsen fremlagte regnskab, Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Valg af revisor og revisorsup­pleant følger samme procedure, som gælder for valg til bestyrelsen (se § 9).

§13

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling og skal indkaldes med mindst en måneds varsel. Der kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer går ind for opløsning af foreningen for at dette kan ske. Opløses foreningen skal dens midler, i tråd med foreningens formål, overdrages til anden astronomi aktivitet i Danmark.
Bestyrelsen pålægges inden afstemningen om foreningens opløsning at fremsætte for­slag om overdragelse af foreningens midler, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvilke akti­viteter og/eller foreninger midlerne overdrages til. Afstemning om opløsning af foreningen og overdragelse af midler kommer til afstemning samtidigt og vedtages det at op­løse foreningen, bliver foreningens midler overdraget efter bestyrelsens forslag.

Vedtaget i Engesvang, den 16. september 1997.

Revideret 1998, 2000, 2004, 2015 og 2019.