Midtjysk Astro Icon

Midtjysk Astronomiforening

Foreningen for alle astronomiinteresserede

Sidst opdateret: 24/11/2022 23:23

Generalforsamling

Vi indkalder hermed til generalforsamling i Midtjysk Astronomiforening

torsdag den 5. februar kl. 19.30

på Silkeborg Højskole.


Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: Henny Lykke Smith, Jean Laursen og Poul Græsbøll. Alle modtager genvalg.

Bestyrelsen ønsker at foretage 3 ændringer i vedtægterne:

1. Første afsnit i §3 ændres til følgende: "Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren.
    Bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne mellem sig og eventuelle andre medlemmer". Resten af §3 uændret.

2. §6 udgår, og efterfølgende paragrafnumre rykkes i overensstemmelse hermed. Det anses som en selvfølge, at medlemslisten ajourføres.

3. §8 Teksten "Indkaldelse sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel" ønskes ændret til "Indkaldelse sker pr. e-mail med mindst 3 ugers varsel. Ønsker et medlem en indkaldelse pr. brev, skal medlemmet meddele dette til bestyrelsen inden udgangen af regnskabsåret."

Efter generalforsamlingen viser vi filmen "Den bevægede Jord" af Lars Becker-Larsen, som omhandler kampen mellem det geocentriske og det heliocentriske verdensbillede.


Astrobillede